HUAWEI | NOAH'S ARK LAB

Memory-enhanced Decoder for Neural Machine Translation. Mingxuan Wang, Zhengdong Lu, Hang Li, Qun Liu. arXiv:1606.02003

Neural Machine Translation with External Phrase Memory. Yaohua Tang, Fandong Meng, Zhengdong Lu, Hang Li, Philip L.H. Yu. arXiv:1606.01792

Incorporating Copying Mechanism in Sequence-to-Sequence Learning. Jiatao Gu, Zhengdong Lu, Hang Li, Victor O.K. Li. ACL 2016

Modeling Coverage for Neural Machine Translation. Zhaopeng Tu, Zhengdong Lu, Yang Liu, Xiaohua Liu, Hang Li. ACL 2016

Neural Enquirer: Learning to Query Tables with Natural Language. Pengcheng Yin, Zhengdong Lu, Hang Li, Ben Kao. IJCAI 2016

Neural Generative Question Answering. Jun Yin, Xin Jiang, Zhengdong Lu, Lifeng Shang, Hang Li, Xiaoming Li. IJCAI 2016

Towards Neural Network-based Reasoning. Baolin Peng, Zhengdong Lu, Hang Li, Kam-Fai Wong. arXiv:1508.05508

A Deep Memory-based Architecture for Sequence-to-Sequence Learning. Fandong Meng, Zhengdong Lu, Zhaopeng Tu, Hang Li, Qun Liu. arXiv:1506.06442

Learning to Answer Questions From Image Using Convolutional Neural Network. Lin Ma, Zhengdong Lu, Hang Li. AAAI 2016

Neural Responding Machine for Short-Text Conversation. Lifeng Shang, Zhengdong Lu, Hang Li. ACL-IJCNLP 2015

GENCNN: A Convolutional Architecture for Word Sequence Prediction. Mingxuan Wang, Zhengdong Lu, Hang Li, Wenbin Jiang, Qun Liu. ACL-IJCNLP 2015

Encoding Source Language with Convolutional Neural Network for Machine Translation. Fandong Meng, Zhengdong Lu, Mingxuan Wang, Hang Li, Wenbin Jiang, Qun Liu. ACL-IJCNLP 2015

Context-Dependent Translation Selection Using Convolutional Neural Network. Baotian Hu, Zhaopeng Tu, Zhengdong Lu, Hang Li, Qingcai Chen. ACL-IJCNLP 2015

Multimodal Convolutional Neural Networks for Matching Image and Sentence Lin Ma, Zhengdong Lu, Lifeng Shang, Hang Li. ICCV 2015

Self-Adaptive Hierarchical Sentence Model. Han Zhao, Zhengdong Lu, Pascal Poupart. IJCAI'15

Syntax-based Deep Matching of Short Texts Mingxuan Wang, Zhengdong Lu, Hang Li, Qun Liu. IJCAI'15

Convolutional Neural Network Architectures for Matching Natural Language Sentences Baotian Hu, Zhengdong Lu, Hang Li, Qingcai Chen. NIPS 2014

A Deep Architecture for Matching Short Texts. Zhengdong Lu, Hang Li. NIPS 2013